Likwidacja środka trwałego

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Ze środków trwałych korzystają wszystkie firmy bez względu na branżę. W miarę upływu czasu zużywają się lub ulegają zniszczeniu. W takiej sytuacji należy przeprowadzić proces likwidacji. Jak on przebiega i na czym polega?

Czym są środki trwałe?

Pod pojęciem środków trwałych należy rozumieć majątek jednostki, składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa, który wyróżnia się takimi cechami jak: czas użytkowania powyżej 1. roku, postać rzeczowa oraz zdatność do użytku (środek używany jest na potrzeby danej jednostki bądź oddany do używania innym jednostkom na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze). Do środków trwałych zaliczają się w szczególności: nieruchomości, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu oraz budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje.

Zużycie środka trwałego

To, w jakim stopniu środek trwały uległ zużyciu, znajduje odzwierciedlenie przez:

– amortyzację będącą kosztem przedsiębiorstwa rozliczanym co miesiąc,

– umorzenie, czyli wartość dotychczas zamortyzowanej części środka trwałego; umorzenie koryguje wartość środka trwałego, doprowadzając ją do wartości netto.

Księgowa likwidacja środka trwałego

Likwidację środka trwałego przeprowadza się nie tylko z powodu jego naturalnego zużycia, ale też np. z racji  niedużej opłacalności produkcji, potrzeby wymiany urządzeń, zmiany profilu działalności firmy etc. Pierwszym etapem likwidacji środka trwałego jest likwidacja księgowa. Polega ona na wyksięgowaniu danego środka trwałego z kont: „Środki trwałe” i „Umorzenie środków trwałych”. Środek trwały zostaje postawiony w stan likwidacji na podstawie księgowego dokument LT sporządzanego przez komisję likwidacyjną lub dział w firmie odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem. Do celów ewidencji pozabilansowej wykorzystywane jest natomiast konto „Środki trwałe w likwidacji”.

Do rzadkości nie należą sytuacje, kiedy w chwili postawienia środka w stan likwidacji jest on już całkowicie umorzony. Oznacza to tyle, że w bilansie jego wartość równa jest 0. W przeciwnym razie, czyli przy wartości netto wyższej niż 0, zaprzestaje się dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników majątku trwałego. Miesiącem, w którym powinien być zaksięgowany ostatni odpis amortyzacyjny, jest miesiąc wystawienia dokumentu LT.

Fizyczna likwidacja środka trwałego

Fizyczna likwidacja środka trwałego polega np. na utylizacji czy zezłomowaniu danego środka. Konieczne jest sporządzenie stosownego protokołu, na którego podstawie zlikwidowany środek trwały zostaje wyksięgowany z ewidencji pozabilansowej, co jest równoznaczne z usunięciem go z ksiąg rachunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image