Osoba współpracująca

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą korzysta z pomocy małżonka bądź innych członków rodziny czyli tzw. osób współpracujących. Warto jednak pamiętać, że w takich okolicznościach należy wywiązywać się z pewnych obowiązków. O czym zatem należy pamiętać?

Osoba współpracująca – kto to?

Szczegółową definicję osoby współpracującej można znaleźć w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z zamieszczonymi tam zapisami do osób współpracujących zaliczani są:

– małżonek,

– dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

– rodzice,

– macocha i ojczym,

– osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujących przy prowadzeniu działalności.

Uwaga: w świetle prawa osobami współpracującymi nie są brat i siostra, a także członkowie rodziny, którzy zostali zatrudnieni w danej firmie w celu przygotowania zawodowego. W przypadku osób współpracujących dla celów ZUS nie ma znaczenia to, czy współpracują one na podstawie umowy o pracę, czy też udzielają pomocy nieodpłatnie.

Czy osobę współpracującą trzeba zgłosić do ubezpieczenia w ZUS?

Osoba współpracująca musi zostać objęta ubezpieczeniem w ZUS – tak stanowi prawo. Do ubezpieczenia zgłasza się ją z kodem tytułu ubezpieczenia ZUS 05 11. Należy mieć przy tym na uwadze zasady opłacania składek, które nie zawsze są identyczne, jak to ma miejsce przy pozostałych pracownikach. Wszystko w tym momencie zależy od formy zatrudnienia osoby współpracującej:

– przy umowie o pracę składki ZUS są opłacane w wymiarze jak za przedsiębiorcę;

– przy umowie zlecenia składki ZUS opłaca się tak samo, jak przy tego typu umowach z innymi zleceniobiorcami,

– przy umowie o dzieło przyjmuje się, że składki ZUS są opłacane w wymiarze jak za przedsiębiorcę (niemniej są różne interpretacje odnoszące się do tej kwestii),

– przy nieodpłatnej pomocy składki ZUS opłaca się w wymiarze jak za przedsiębiorcę.

Osoby współpracujące a składki ZUS

O ile przedsiębiorcy przysługuje prawo do korzystania z preferencyjnych składek ZUS, o tyle w przypadku osób współpracujących nie wchodzi to w rachubę. Sprawa jest zatem jasna: za osobę współpracującą należy odprowadzać składki ZUS w pełnej wysokości. Są one opłacane ze środków firmy. Zasada ta obowiązuje także wtedy, gdy członek rodziny nie pobiera wynagrodzenia za świadczoną pomoc. Dodatkowo trzeba brać poprawkę na to, że gdy małżonek będący osobą współpracującą jest zatrudniony w innej firmie czy instytucji oraz pobiera pensję wyższą lub równą minimalnemu wynagrodzeniu, to w związku z pomaganiem w działalności współmałżonka podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Umowa o dzieło a współpracujący małżonek

Przy okazji omawiania zagadnień związanych z osobami współpracującymi często pojawia się pytanie o to, czy za taką osobę można uznać małżonka świadczącego pomoc na podstawie umowy o dzieło. Co do zasady przyjmuje się, że tak, ale pod warunkiem, że małżonek pozostaje w jednym gospodarstwie domowym z przedsiębiorcą – czyli mówiąc innymi słowami, gdy małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Czy wynagrodzenie osoby współpracującej może być kosztem podatkowym?

Od 2019 r. wynagrodzenie osoby współpracującej może stanowić podatkowy koszt firmy. Wypłacając wynagrodzenie takiej osobie, przedsiębiorca jest zobligowany do odprowadzania z tego tytułu podatku dochodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image