Skierowanie na badania lekarskie

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę jest zobowiązana do wykonywania badań lekarskich. Wynika to z zapisów w Kodeksie pracy stanowiących o ochronie zdrowia w miejscu pracy.

Rodzaje badań lekarskich

Pracownicy są zobligowani do wykonywania następujących badań lekarskich:

– wstępnych – są to badania, które należy przeprowadzić na początku zatrudnienia,

– okresowych – są one wykonywane wtedy, gdy badania wstępne tracą ważność,

– kontrolnych – badania, jakim poddaje się pracownik we wszystkich innych przypadkach, np. po powrocie do pracy ze zwolnienia lekarskiego, które trwało dłużej niż 30 dni.

Skierowanie na badania lekarskie – kto je wystawia?

Podmiotem uprawnionym do wystawienia skierowania na badania lekarskie jest pracodawca, który zobowiązany jest również do pokrycia wydatków z nimi związanych. Badania okresowe i kontrolne są wykonywane w czasie pracy, a badania wstępne poza czasem pracy. Pracownik musi dostać dwa egzemplarze skierowania na badania lekarskie – jeden zachowuje dla sienie, a drugi przekazuje lekarzowi medycyny pracy, który badania przeprowadza. Pracodawca ma też prawo do wykonania kserokopii skierowania – jest ona przechowywana razem z orzeczeniem lekarskim o zdolności do pracy.

Co powinno zawierać skierowanie na badania lekarskie?

Pierwsza grupa danych, jakie należy zamieścić na skierowaniu na badania lekarskie, dotyczy pracownika kierowanego na badania. Są to takie dane jak:

– imię i nazwisko,

– numer PESEL – jeśli pracownik nie ma nadanego numeru PESEL, konieczne jest podanie serii i nazwy dokumentu stwierdzającego tożsamość(lub daty urodzenia, jeżeli taka osoba jest przyjmowana do pracy),

– adres zamieszkania – pole te pozostawia się puste w przypadku osób przyjmowanych do pracy,

– stanowisko pracy.

W tej części skierowania na badania lekarskie, która odnosi do stanowiska pracy, podaje się:

– rodzaje wykonywanych prac lub podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania wraz z podaniem orientacyjnej liczby godzin dziennie, miesięcznie lub rocznie.

– opis warunków pracy – w sytuacji, gdy na stanowisku pracy występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwych (oraz inne wynikające ze sposobu wykonywania pracy), opis warunków pracy musi zawierać takie informacje.

Skierowanie na badania lekarskie – kiedy nie jest konieczne?

Kodeks pracy por zwiduje okoliczności, w których wystawianie skierowania na badania lekarskie nie jest potrzebne. Dotyczy to jednak tylko badań wstępnych w przypadku osoby, która jest przyjmowana do pracy:

– u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,

– u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy – pod warunkiem, że przedstawi pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy (uwaga: nie odnosi się to do osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych).

Orzeczenie lekarskie – kto je otrzymuje?

Orzeczenie lekarskie potwierdza brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub stwierdza istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy, jakie zostały opisane w skierowaniu na badania lekarskie. Lekarz wystawia orzeczenie w dwóch egzemplarzach – jedno jest dla badanego pracownika, a drugie dla pracodawcy, który dołącza je do akt osobowych pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *