Sprostowanie świadectwa pracy

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Obowiązek wystawienia świadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia spoczywa na pracodawcy. Pracownik potrzebuje tego dokumentu, gdyż na jego podstawie ustalane są m.in. prawa pracownicze u kolejnego pracodawcy. Zdarza się, że świadectwo zawiera błędy – co wtedy?

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectwo pracy powinno zawierać pouczenie o możliwości wystąpienia o korektę dokumentu. Pracownik, który w otrzymanym świadectwie pracy stwierdził błędy lub brak ważnych informacji, ma prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie dokumentu. Ma na to 7 dni od otrzymania świadectwa. Pracodawca również ma 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku złożonego przez pracownika. W terminie tym powinien wydać nowy dokument lub powiadomić pracownika o tym, że jego wniosek nie został uwzględniony. Przy tej okazji wypada nadmienić, że sprostowanie świadectwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Po wydaniu nowego świadectwa pracodawca musi umieścić je w aktach osobowych pracownika, uprzednio usuwając z nich poprzednie świadectwo.

Odmowa korekty świadectwa pracy

W sytuacji, kiedy pracodawca odmówi skorygowania świadectwa pracy, pracownik żądanie jego sprostowania może skierować na drogę sądową. Na wystąpienie do sądu pracy ze stosownym wnioskiem ma 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie korekty. Jeżeli sąd uzna wniosek ten za zasadny, wówczas pracodawca jest zobligowany do wydania pracownikowi nowego świadectwa w terminie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Niewydanie w terminie lub niewłaściwe wydanie świadectwa pracy a roszczenie odszkodowawcze

Z Kodeksu pracy jasno wynika, że jeżeli pracownik poniósł szkodę spowodowaną niewydaniem mu w terminie świadectwa pracy lub wydaniem niewłaściwego dokumentu, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia. Przysługuje ono za czas pozostawania bez pracy, ale nie dłuższy niż 6 tygodni. Warto w tym momencie wyjaśnić, na czym polegają wspomniane szkody. Dzieje się tak wtedy, gdy z powodu braku świadectwa pracy lub świadectwa wystawionego z błędami pracownik nie mógł zostać zatrudniony przez innego pracodawcę i tym samym otrzymywać wynagrodzenia. Poniósł więc finansowe straty – jest to przesłanką roszczenia odszkodowawczego pracownika.

Na zakończenie należy przypomnieć, że nie tylko pracownik może zauważyć błąd na świadectwie pracy. Co jednak ma zrobić pracodawca, który go dostrzeże? Kodeks pracy nie regule w takim przypadku sposobu postępowania pracodawcy, niemniej przyjmuje się, że niezbędne jest wystawienie nowego dokumentu z korektą błędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image