Rodzaje spółek kapitałowych

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Najczęściej wykorzystywaną formą prawną organizacji podmiotów gospodarczych w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw są spółki kapitałowe. Jak sama nazwa wskazuje, kluczową rolę w nich odgrywa kapitał. Jakie rodzaje tych spółek się wyróżnia?

Spółka kapitałowa – cechy charakterystyczne

Spółka kapitałowa posiada osobowość prawną, kapitał zakładowy oraz zgromadzony majątek odrębny od majątków osobistych wspólników lub akcjonariuszy. Za wszystkie zobowiązania spółka odpowiada całym swoim majątkiem. Ma ona własny statut regulujący prawa i obowiązki udziałowców lub akcjonariuszy, którzy co do zasady są wyłączeni z prowadzenia jej spraw oraz z odpowiedzialności za podjęte przez nią zobowiązania. W celu usprawnienia działalności tworzone są organy spółki.

Spółka kapitałowa – rodzaje

Istnieją następujące rodzaje spółek kapitałowych:

1.Spółka akcyjna

Forma spółki akcyjnej bazuje na obiegu akcji znajdujących się w posiadaniu akcjonariuszy. Założyciele spółki poprzez wniesienie wkładów odpowiedniej wysokości stają się jej współwłaścicielami. Umowa założycielska jest zawierana w formie aktu notarialnego. Kwestie związane z działalnością spółek akcyjnych w Polsce reguluje Kodeks spółek handlowych. W myśl obowiązujących przepisów wymagane jest, aby kapitał zakładowy omawianej spółki wynosił minimum 100 tys. zł. Z kolei minimalna wartość nominalna jednej akcji to 1 grosz. Innymi cechami typowymi dla spółek akcyjnych są:

– obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,

– możliwość zaciągania zobowiązań we własnym imieniu,

– zyski wypłacane są w postaci dywidendy i dzielone proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów,

– możliwość emitowania akcji będących świetnym sposobem na pozyskanie dodatkowych środków finansowych; mowa tu akcjach: imiennych i na okaziciela, aportowych i gotówkowych oraz zwykłych i uprzywilejowanych.

2.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tego typu spółki kapitałowe są tworzone przez jednego lub więcej wspólników, którzy za zobowiązania przedsiębiorstwa odpowiadają w ograniczonym zakresie. Założycielami spółki mogą być zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, a umowa spółki musi posiadać formę aktu notarialnego. Podobnie jak w powyższym przypadku, tak i tu zastosowania znajduje  Kodeks spółek handlowych. Kapitał zakładowy nie może być niższy niż 5 tys. zł. Wkład ten może być wniesiony w formie gotówki bądź aportów, a minimalna wartość jednego udziału to 50 zł. Każda bez wyjątku spółka z o.o. musi posiadać zarząd oraz zgromadzenie wspólników. Decydując się na prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki z o.o., należy pamiętać o poniższych kwestiach:

–  odpowiedzialność wspólników ograniczona jest do wysokości posiadanych udziałów,

– spółka ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, nabywać prawa oraz pozywać i być pozywaną,

– zysk osiągany przez spółkę jest podwójnie opodatkowany, co wynika z tego, że jest ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a  jej wspólnicy są opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

– spółka jest zobligowana do prowadzenia pełnej księgowości i składania corocznego sprawozdania finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image