Zasada ciągłych danych sprawozdań finansowych

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

W rachunkowości praktyczne zastosowanie znajduje wiele procedur i norm określanych mianem zasad rachunkowości. Odnoszą się one do  prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. Jedną z tych reguł jest zasada ciągłych danych sprawozdań finansowych.

Zasada ciągłych danych sprawozdań finansowych – na czym polega?

Zasada ciągłych danych sprawozdań finansowych zwana również zasadą ciągłości bądź zasadą porównywalności jest jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości. Nakazuje ona, aby przyjęte w danym przedsiębiorstwie zasady rachunkowości były stosowane w sposób ciągły,  dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Omawiana zasada wyraża się też w taki sposób, że wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmuje się w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Zasada ciągłych danych sprawozdań finansowych w praktyce

Zgodnie z prezentowaną zasadą przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa trzeba uwzględnić:

– w bilansie: stan aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,

– w rachunku zysków i strat: oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,

– w zestawieniu zmian w kapitale własnym: informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,

– w rachunku przepływów pieniężnych: dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Jeżeli informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w przedsiębiorstwie ani w roku obrotowym, ani za rok poprzedzający rok obrotowy, to pozycje te pomija się w sprawozdaniu finansowym – tak wynika z ustawy o rachunkowości.

Czy ciągłość danych sprawozdań finansowych może zostać zakłócona?

Porównywalność danych wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i wykazanych w sprawozdaniu za bieżący rok obrotowy może zostać zakłócona. Jest to przeważnie efekt zmian, jakie dane przedsiębiorstwo wprowadziło w obszarze zasad rachunkowości w roku sprawozdawczym. Innym czynnikiem zakłócającym ciągłość danych może być dokonania w roku sprawozdawczym korekty błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych. W tym kontekście należy jednak nadmienić, że poniższe przesłanki nie zakłócają  porównywalności danych. Są to m.in.:

– zmiany wartości szacunkowych,

– uwzględnienie zdarzeń po dniu bilansowym,

– zmiana formy prawnej jednostki,

– połączenie spółek poprzez przejęcie lub zawiązanie nowej spółki.

Zasada ciągłości danych sprawozdań finansowych nie ulega ponadto naruszeniu z powodu różnej długości okresów sprawozdawczych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image