Zasada ostrożnej wyceny

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Przestrzeganie nadrzędnych zasad rachunkowości jest obowiązkiem każdej jednostki prowadzącej pełne księgi rachunkowe. Zasad tych jest kilka, a jedną z nich jest zasada ostrożnej wyceny określana mianem zasady ostrożności.

Zasada ostrożnej wyceny w księgowości – definicja

Zasada ostrożnej wyceny to jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości nakazująca wyceniać zasoby majątkowe danej jednostki oraz źródła ich pochodzenia  w taki sposób, żeby wynik finansowy nie uległ zniekształceniu. O stosowaniu tej zasady stanowi w Polsce ustawa o rachunkowości, a dokładniej, art. 7 ust. 1. Zgodnie z tymi zapisami przy stosowaniu zasady ostrożności bez względu na wysokość wyniku finansowego trzeba uwzględnić:

– zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym także tych dokonywanych w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;

– wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,

– wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,

– rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Zasada ostrożnej wyceny w księgowości – współczesne interpretacje

Wyróżnia się dwie współczesne interpretacje zasady ostrożnej wyceny, a mianowicie:

– interpretację tradycyjną (klasyczną) – w trakcie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego jednostka powinna mieć na uwadze głównie ryzyko i niepewność związane z prowadzeniem działalności; koszty, straty i zobowiązania wyceniane są na jak najwyższym możliwym poziomie, natomiast przychody i zyski wykazuje się w najniższej możliwej ,

– interpretację przyjętą przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – zgodnie z nią zasada ostrożności odnosi się do wyceny aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów w taki sposób, aby wartość aktywów lub przychodów nie była zawyżona, a wartość kosztów lub zobowiązań zaniżona.

Zasada ostrożnej wyceny w księgowości – to trzeba wiedzieć!

Największą korzyścią płynącą ze stosowania zasady ostrożnej wyceny jest uzyskanie realnej wyceny majątku jednostki i fatycznie wypracowanego przez nią wyniku finansowego. Stosując zasadę ostrożności, łatwiej jest zarządzać przedsiębiorstwem dzięki zachowaniu ostrożności oraz zwiększeniu wiarygodności informacji znajdujących się w sprawozdaniu finansowym. Trzeba jednak pamiętać, że ocena ma tu subiektywny charakter, co utrudnia porównywanie sprawozdań finansowych z różnych okresów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image