Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym?

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Czy pobierając świadczenie przedemerytalne można dorobić? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób. Jak się okazuje, przepisy dopuszczają taką ewentualność, jednak konieczne jest spełnienie pewnych warunków.

Świadczenie przedemerytalne – dla kogo?

Ze świadczenia przedemerytalnego mogą korzystać osoby, które:

– osiągnęły wymagany wiek,

– nie są zatrudnione, ale mają wymagany staż pracy – dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę; jeśli ktoś sam wypowiedział umowę, nie może ubiegać się o omawiane świadczenie.

Ponadto prawo przewiduje opcję przyznania zasiłku innym osobom niż te wymienione powyżej, ale w ich przypadku niezbędne jest sprostanie następującym wymogom:

– pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni,

– posiadanie statusu osoby bezrobotnej,

– brak odmowy bez podania uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych przez okres pobierania zasiłku,

– złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wydania przez PUP dokumentu zaświadczającego o 6-miesięcznym okresie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych,

– złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia, o ile w okresie pobierania zasiłku dana osoba wykonywała pracę zarobkową lub zatrudnienie albo była zatrudniona w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych, a wykonywanie jednej z tych prac zakończyło się po półrocznym pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie przedemerytalne – ile wynosi?

W okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. wysokość świadczenia przedemerytalnego to 1210,99 zł miesięcznie brutto, co daje kwotę netto rzędu 1035,68 zł.

Świadczenie przedemerytalne a dorabianie

Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym wchodzi w rachubę, ale chcąc utrzymać zasiłek, nie wolno przekroczyć określonych limitów. W przeciwnym razie wypłata świadczenia zostanie zawieszona lub jego wielkość ulegnie zmniejszeniu. Tak się może stać przy osiąganiu przychodu z tytułu:

– działalności gospodarczej, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,

– czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, pełnionej w Polsce służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Biurze Ochrony Rządu,

– prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, a także renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej – wówczas wypłata zasiłku zostaje zawieszona.

W ciągu miesiąca dopuszczalna kwota przychodu wynosi 1229,60 zł, a graniczna kwota przychodu to 3442,80 zł. Z kolei w ujęciu rocznym dopuszczalna kwota przychodu to 14755,20 zł, a graniczna kwota przychodu wynosi 41313,60 zł. Zawieszenie wypłaty świadczenia przedemerytalnego następuje, gdy kwota przychodu przewyższy kwotę graniczną, a precyzując, osiągnie poziom 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym, który poprzedza termin waloryzacji.

Świadczenie przedemerytalne a zgłoszenie przychodu do ZUS

Każdy, kto dorabia na świadczeniu przedemerytalnym, musi ten fakt zgłosić do ZUS. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to praca wykonywana m.in. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o współpracy czy w ramach rolniczej spółdzielni produkcyjnej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, pobierania stypendium sportowego etc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image