Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym?

Czy pobierając świadczenie przedemerytalne można dorobić? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób. Jak się okazuje, przepisy dopuszczają taką ewentualność, jednak konieczne jest spełnienie pewnych warunków.

Świadczenie przedemerytalne – dla kogo?

Ze świadczenia przedemerytalnego mogą korzystać osoby, które:

– osiągnęły wymagany wiek,

– nie są zatrudnione, ale mają wymagany staż pracy – dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę; jeśli ktoś sam wypowiedział umowę, nie może ubiegać się o omawiane świadczenie.

Ponadto prawo przewiduje opcję przyznania zasiłku innym osobom niż te wymienione powyżej, ale w ich przypadku niezbędne jest sprostanie następującym wymogom:

– pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni,

– posiadanie statusu osoby bezrobotnej,

– brak odmowy bez podania uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych przez okres pobierania zasiłku,

– złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wydania przez PUP dokumentu zaświadczającego o 6-miesięcznym okresie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych,

– złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia, o ile w okresie pobierania zasiłku dana osoba wykonywała pracę zarobkową lub zatrudnienie albo była zatrudniona w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych, a wykonywanie jednej z tych prac zakończyło się po półrocznym pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie przedemerytalne – ile wynosi?

W okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. wysokość świadczenia przedemerytalnego to 1210,99 zł miesięcznie brutto, co daje kwotę netto rzędu 1035,68 zł.

Świadczenie przedemerytalne a dorabianie

Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym wchodzi w rachubę, ale chcąc utrzymać zasiłek, nie wolno przekroczyć określonych limitów. W przeciwnym razie wypłata świadczenia zostanie zawieszona lub jego wielkość ulegnie zmniejszeniu. Tak się może stać przy osiąganiu przychodu z tytułu:

– działalności gospodarczej, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,

– czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, pełnionej w Polsce służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Biurze Ochrony Rządu,

– prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, a także renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej – wówczas wypłata zasiłku zostaje zawieszona.

W ciągu miesiąca dopuszczalna kwota przychodu wynosi 1229,60 zł, a graniczna kwota przychodu to 3442,80 zł. Z kolei w ujęciu rocznym dopuszczalna kwota przychodu to 14755,20 zł, a graniczna kwota przychodu wynosi 41313,60 zł. Zawieszenie wypłaty świadczenia przedemerytalnego następuje, gdy kwota przychodu przewyższy kwotę graniczną, a precyzując, osiągnie poziom 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym, który poprzedza termin waloryzacji.

Świadczenie przedemerytalne a zgłoszenie przychodu do ZUS

Każdy, kto dorabia na świadczeniu przedemerytalnym, musi ten fakt zgłosić do ZUS. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to praca wykonywana m.in. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o współpracy czy w ramach rolniczej spółdzielni produkcyjnej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, pobierania stypendium sportowego etc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *